Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG)

E-mail: info@issg.nl
Website: http://www.issg.nl

Artikel 1 – Definities

 1. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG): Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG), gevestigd te Westervoort, KvK-nummer 53480643.
 2. Klant: degene met wie Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG).
 2. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 maanden geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 1. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) hanteert prijzen in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 1 maand na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG). 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG), dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Opschortingsrecht

 1. De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 9 – Verrekening

 1. De Klant doet afstand van zijn recht om een schuld aan Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) te verrekenen met een vordering op Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG). 

Artikel 10 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) die bij de Klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 11 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 12 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG).
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 14 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 15 – Klachten

 1. De Klant moet een door Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG).
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 16 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG).
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG)

 1. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 19 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 20 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) in verzuim is. 
 3. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 21 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) door de Klant niet aan Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) hiervan voordeel heeft. 

Artikel 22 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 23 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 24 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG). 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 25 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 26 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG) is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Inspection & Safety Service Gelderland (ISSG), tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 24 oktober 2023.

Scroll naar boven